Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Toepassingsgebied
1. Alle overeenkomsten met muziekschool CDE, hierna afgekort tot “CDE”, zijn gericht op het verstrekken van muziekonderwijs. De wederpartij van CDE wordt hierna vermeld als “student” (voor deze en andere aanduidingen in de mannelijke vorm dient de vrouwelijke vorm te worden gelezen als de betrokkene vrouwelijk is en omgekeerd).
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de student en de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige student.
3. Het lesgebeuren wordt geregeld door het cursusreglement. Het is als bijlage tot de algemene voorwaarden opgenomen en heeft dezelfde bindende kracht.

Artikel 2. – Inschrijving, duur van de overeenkomst, plaatsing
1. Inschrijving vindt plaats door aanmelding door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, hetzij online via de website of via mail. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.
2. Een online-inschrijving via de website van de school geldt als ondertekende inschrijving. Door zijn inschrijving onderschrijft de student de algemene voorwaarden.
3. De student gaat een overeenkomst aan om voor een schooljaar (hierna “jaarinschrijving” genoemd) of voor een trimester (hierna “module” genoemd) muziekles te volgen.
4. De rechten en plichten van de inschrijving zijn op naam en niet overdraagbaar.
5. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een cursusjaar (jaarinschrijving) of trimester (module). Na deze periode wordt de lesovereenkomst beëindigd. De student die zijn opleiding wenst verder te zetten, dient zich opnieuw in te schrijven.
6. Hoewel tijdig inschrijven de kans op plaatsing vergroot, is er geen plaatsingsgarantie. De plaatsing van een student is afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden op het moment van zijn inschrijving.

Artikel 3. – Annuleringsbeleid
1. Annulering van een jaarinschrijving is mogelijk voor 30 september en mits een annuleringsvergoeding ten bedrage van het inschrijvingsbedrag van de eerstvolgende module. De restitutie wordt berekend op basis van de inschrijvingsbedragen van de individuele modules, aangezien de jaarinschrijving in zijn totaliteit vervalt.
2. Annulering van een modulaire inschrijving (module) is niet mogelijk.
3. Bij annulering van een jaarinschrijving is slechts restitutie van de niet-aangevatte module mogelijk waarbij dit bedrag wordt verminderd met het inschrijvingsbedrag van de eerstvolgende module (zie §1).
4. Het inschrijvingsbedrag van een module is vast en geldt als één ondeelbaar bedrag, ongeacht het aantal bijgewoonde lessen door de student.
5. Als een geplande les niet kan doorgaan vanwege ziekte van de docent of overmacht, zal de school de uitgevallen les op een ander moment inhalen of te laten vervangen door een andere docent. De cursist heeft in dergelijke gevallen geen recht op restitutie van de vervangende lessen.

Artikel 4. – Betalingsverbintenis
1. Met zijn inschrijving verbindt de student zich tot het betalen van het inschrijvingsbedrag.
2. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt CDE zich het recht voor de student de toegang tot de lessen te ontzeggen.
3. De inschrijvingsbedragen worden bekendgemaakt via de website.

Artikel 5. – Ziekte of afwezigheid van de student
1. Als de student verhinderd is door ziekte of andere redenen, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden, bij voorkeur via mail, of bij onmogelijkheid telefonisch of via een tekstbericht.
2. Als de student verontschuldigd is om een les bij te wonen, zullen we trachten een inhaalles aan te bieden, doch in beginsel ontstaat er geen automatisch recht op inhaalles en een inhaalles ten gevolge afwezigheid van de student is nooit opeisbaar. Om onze studenten tegemoet te komen is het in bepaalde omstandigheden mogelijk om een gemiste les in te halen, rekening houdend met de onderstaande regels:

  • De les moet tijdig zijn afgemeld, d.w.z. minstens 24 uur vooraf. Last minute afmeldingen en verzoeken achteraf, worden niet in overweging genomen.
  • De coördinator bepaalt in overleg met de docent of een les kan worden ingehaald en wanneer.
  • Lessen kunnen zowel voor als na de gemiste les worden ingehaald
  • Er kan, met uitzondering van verlet van de docent (zie artikel 6), nooit sprake zijn van een “recht” op het inhalen van een les.
  • Een inhaalles geldt per les: er kan, om praktische redenen, geen rekening worden gehouden met gegeven of de student is ingeschreven in de optie regulier of intensief.
  • Als een geplande les niet kan doorgaan vanwege ziekte van de docent of overmacht, zal de school de uitgevallen les op een ander moment inhalen of te laten vervangen door een andere docent. De cursist heeft in dergelijke gevallen geen recht op restitutie van de vervangende lessen.

Artikel 6. – Ziekte of afwezigheid van de docent
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er voor vervanging gezorgd of wordt de les verplaatst naar een later tijdstip. Het totale aantal lessen van de module wordt daardoor niet beïnvloed.

Artikel 7. – Ziekte of afwezigheid
1. Als de student verhinderd is door ziekte of andere redenen, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden, bij voorkeur via mail, of bij onmogelijkheid telefonisch of via een tekstbericht.
2. Niet bijgewoonde lessen kunnen niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen kan enkel plaatsvinden onder de in artikel 2 genoemde voorwaarden.
3. In geval van langdurige ziekte of blessure kan de student op vertoon van een door een arts uitgevaardigd medisch attest, de lessen van een niet begonnen module laten overdragen naar een volgende trimester of cursusjaar.
4. Bij ziekte van een docent wordt er voor vervanging gezorgd of wordt de les verplaatst naar een andere dag. Het totale aantal lessen van de lopende module wordt hierdoor niet beïnvloed.

Artikel 8. – Diefstal, verloren of achtergebleven voorwerpen, schade
1. CDE is niet aansprakelijk voor diefstal, verloren/achtergebleven voorwerpen of schade aan de persoonlijke eigendommen van de student.
2. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of de eigendom die toebehoort aan CDE dient door de student, of bij minderjarigheid door de wettelijke vertegenwoordiger, te worden vergoed.
3. CDE is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade.
3. CDE kan niet burgerlijk aansprakelijk gesteld worden wanneer een minderjarige student zich aan het toezicht onttrekt.

Artikel 9. – Lesmateriaal, instrumenten, lestijden
1. De kosten van eventuele lesmaterialen zijn voor rekening van de student.
2. Wijziging van lestijden is enkel mogelijk in overleg met de coördinator.
3. De studenten dienen zelf hun instrumenten en andere benodigde artikelen met zich mee te nemen, met uitzondering van de studenten piano, waarvoor er tijdens de les een piano ter beschikking is.

Artikel 10. – Slotbepaling
Op alle rechtsverhoudingen tussen CDE en de student is het Belgische recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen. De partijen verbinden zich er echter toe eerst een beroep te doen op de rechtbank nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 18 augustus 2023.

Scroll naar boven